GDPR

Dataskydd - så hanterar räddningstjänstförbundet personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - syftar till att stärka den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Så här hanterar förbundet personuppgifter. 

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom förbundet hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom förbundet hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats. Det kan till exempel vara för att;

 • Utöva tillsyn av företag och verksamheter.
 • Utöva brandskyddskontroller hos enskilda och företag.
 • Administrera uppgifter i samband med olyckstillbud.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer. 
 • Förbundet ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll. 
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla förbundets tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar. 
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister. 
 • Informera och marknadsföra förbundets verksamheter i olika sammanhang. 
 • Rekrytera nya medarbetare. 
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism. 
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda. 

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke 
 • Avtal 
 • Rättslig förpliktelse 
 • Skydd för grundläggande intressen 
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 
 • Efter en intresseavvägning 

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 
 • Uppgifter från andra myndigheter. 
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag. 
 • När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier. 
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar). 
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård). 

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett regiasterutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till förbundet på telefon 0322-616162 eller via e-post raddningstjansten@avrf.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom förbundets verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 222000-2535

Adress: Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, 441 81 Alingsås

Vem är dataskyddsombud?

Förbundet har ett dataskyddsombud som nås på raddningstjansten@avrf.se eller 0322-616162.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.